Friday, January 28, 2011

दरवाजे...


दरवाजे….. 
मोठी अतरंग गोष्ट असते हि…. 
खरच…. प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळी….

काही दरवाजे…. राकट, कठोर, आक्रस्ताळे…
काही दरवाजे…. फिकट, माफक, मोडकळीला आलेले…
काही दरवाजे…. जुनाट, कळकट्ट, करकरणारे….
काही दरवाजे…. झक्कास, शिसवी लाकडला, पालिश फासलेले…
काही दरवाजे…. भव्य, बलाढ्य, अणकूचीदार खिळ्यांनी मढवलेले….
काही दरवाजे… चोर, छोटूसे, पळवाटांना बिलगणारे….

काही दरवाज्यांना कडी कुलपाने जखडलेलं….
काही दरवाज्यांना कोळीष्ट्कांनी झाकलेलं….
काही दरवाज्यांवर मंगलमूर्ती…..
काही दरवाज्यांवर क्रॉस, टि….
काहीं दरवाज्यांवर लांबच लांब पाट्या….
काही दरवाज्यांवर कायमच आठ्या….

काही दरवाजे… सताड उघडे….
काही दरवाजे…. किलकिले थोडॆ….
काही दरवाजे मात्र… अवघडलेले….

प्रत्येक दरवाज्यामागे दडलेली असते एक गोष्ट….
निट कान लावून बसलात तर ऐकू येईल स्पष्ट….

दरवाजे….
आतल्यांना आत आणि बाहेरच्यांना बाहेर रोखणारे….
भावनांना बांध घालणारे….
या कानाची गोष्ट त्या कानाला कळू न देणारे….
प्रायव्हसी जपणारे….
लाज राखणारे…..
दरवाजे….

- सुबोध,

२९ जानेवारी २०११

1 comment: